BSK thuis bij Arjen Grent

Duurzaam bodembeheer is maatwerk

In mijn houten kas thuis staat de Bodemscheurkalender gebroederlijk naast een even interessante scheurkalender. Op het ministerie van LNV zie ik op op menig bureau de Bodemscheurkalender liggen. Logisch, omdat het stimuleren van duurzaam bodembeheer één van onze doelen is. 

 

En logisch omdat het ministerie mede aan de wieg stond van de Bodemscheurkalender, met de ondersteuning van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) via de programmalijn Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie .

Wij zetten vanuit het ministerie van LNV in op duurzaam bodembeheer. Samen met water en lucht vormt de bodem de basis waarop het natuurlijke ecosysteem gedijt. De mens kan gebruik maken van de ecosysteemdiensten die de bodem levert. Een gezonde bodem is belangrijk voor de vele gebruiksfuncties die we kennen, is essentieel voor de productie van gezond voedsel en draagt bij aan de opgaven van de Europese Green Deal op het gebied van klimaat, water, biodiversiteit en stikstof.

 

Nationaal Programma Landbouwbodems
De doelstelling van het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL) is dat in 2030 alle landbouwbodems in Nederland duurzaam worden beheerd en dat vanaf 2030 jaarlijks 0,5 Mton CO2-equivalent extra wordt vastgelegd in minerale landbouwbodems.

Duurzaam bodembeheer betekent goed zorgen voor de bodem en de bodem goed voeden. Het gaat om wat de bodem nodig heeft, niet om wat de bodem aan kan en ook niet om het maximaal voeden van de plant. Een goede bodemkwaliteit vergt een evenwichtig gebruik van meststoffen. Gebruik makend van de natuurlijke draagkracht van de bodem, benut de plant vervolgens al het goede dat de bodem kan leveren. Duurzaam bodembeheer betekent ook uitgekiende bouwplannen met een grondbewerking en machines die zijn afgestemd op de bodemsamenstelling, de lokale omstandigheden en de te verwachten weersinvloeden. Op deze manier is de bodem in staat om ook toekomstige generaties van voldoende voedsel te blijven voorzien.

Daar komt bij dat het bufferend vermogen van een gezonde bodem voor een deel de  beleidsopgaven oplost op het gebied van klimaatadaptatie en -mitigatie, (grond)waterkwaliteit en -kwantiteit, onder- en bovengrondse biodiversiteit en stikstof.

 

Maatwerk
Duurzaam bodembeheer heeft op termijn ook voordelen voor de agrariër. Een duurzaam beheerde, en daarmee gezonde, bodem is minder gevoelig voor verslemping, erosie, verzuring, verdichting, extreme weersomstandigheden zoals droogte en piekbuien, buffert een overschot aan water, nutriënten (stikstof) en bestrijdingsmiddelen, heeft een betere beschikbaarheid van nutriënten en vocht voor het gewas, kent een grotere biodiversiteit (wat bijdraagt aan gezonde gewassen) en herstelt zich sneller van calamiteiten. De bodemopbouw en -samenstelling kunnen op korte afstand flink variëren. De keuze die een agrariër heeft bij het toepassen van maatregelen voor duurzaam bodembeheer is afhankelijk van de lokale situatie. Duurzaam bodembeheer is dus maatwerk. En de kost gaat, zoals gebruikelijk, voor de baat uit.

“Het stimuleren van duurzaam bodembeheer is één van onze doelen.”

Arjen Grent | Senior beleidsmedewerker duurzaam bodembeheer | Ministerie van LNV

Meer nieuws

Duurzaam bodembeheer is maatwerk

In mijn houten kas thuis staat de Bodemscheurkalender gebroederlijk naast een even interessante scheurkalender. Op…

Heerlijk om in te grasduinen – ik scheur geen enkel blaadje af

Bij Aeres Hogeschool in Dronten zijn ca. 1000 Bodemscheurkalenders verspreid onder de studenten Tuin- en…

Loonbedrijven zijn dé bewerkers van de bodem!

Loonbedrijven hebben steeds meer aandacht voor beter bodembeheer. Als specialisten in groen, grond en infra…